یازدهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


یازدهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم با دستور کار پذیرش هسته های بیان جاوید ، توسعه کارآمد فردا و سورنا و همچنین تدقیق ایده محوری شرکت خردورزان در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید.