چهاردهمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


چهاردهمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم با دستور کار پذیرش هسته های محیط آزمای امیر کبیر، رفاه گستر و تبدیل وضعیت شرکت ماکادام بنا کهن در محل سالن جلسات مرکز رشد فناوری های نرم برگزار گردید.