هفتمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


هفتمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم با دستور کار پذیرش هسته ی حدود با ایده محوری طراحی المان های شهری و تبدیل وضعیت شرکت های رویش ماندگار ایساتیس و میلاد ساینای ایساتیس مورخ 14/11/1394 در محل سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.