هشتمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


هشتمین جلسه شورای پذیرش با دستور کار پذیرش هسته بادران تدبیر و تبدیل وضعیت شرکت فرانگر امین پویا و تابان کویر مورخ 28/11/1395 در محل سالن جلسات این مرکز برگزار گردیده است.