نهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


نهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم با دستور کار تبدیل وضعیت سه شرکت همکاران تجارت ، کیفیت پویان و کیان حساب مورخ 19/12/1394 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید.