ششمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


ششمین جلسه مرکز رشد فناوری های نرم با دستور کار پذیرش هسته سیاحان زبان پژوه و تسویه حساب شرکت خرداد دال مورخ 02/10/1394 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید.