شرکت در دوره آموزش آشنایی با فرآیندها و شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج واحدهای فناور در مراکز رشد