شرکت در دوره آموزشی آشنایی با سیستم های هدایت و راهنمایی شرکت های دانش بنیان