سیزدهمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


سیزدهمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم با دستور کار پذیرش هسته های نواندیشان فناور ایساتیس، تکامد ایرانیان و تبدیل وضعیت شرکت صدراندیشان ایساتیس و اختردانش در محل سالن جلسات مرکز رشد فناوری های نرم برگزار گردید.