دوازدهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


دوازدهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری­های نرم با دستور کار تبدیل وضعیت شرکت های رویش ماندگار و ماکادام بنا برگزار گردید.