دهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


دهمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم با دستور پذیرش هسته های کارآفرین عدالت گستر، نوآوران حساب بهای ایساتیس و همکاران تجارت مورخ 08/02/1395 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید.