حضور فعال مرکز رشد علوم انسانی و هنر( فناوری های نرم) در نمایشگاه جانبی نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان


   مرکز رشد علوم انسانی و هنر (فناوری های نرم) در نمایشگاه جانبی نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404 در محل دانشگاه یزد حضور یافت.