جلسه نحوه تدوین طرح تجاری


جهت آشنایی هر چه بیشتر شرکت ها با مدل کسب و کار و نحوه تدوین طرح تجاری و همچنین اهمیت طرح تجاری دو جلسه جداگانه برای شرکت های مستقر در دوره رشد مقدماتی و رشد با حضور دکتر سریزدی در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.