جلسه تعامل با دانشگاه


نظر به تعامل هرچه بیشتر مرکز رشد فناوری های نرم و دانشگاه یزد جلسه ای با حضور کارگروهی از اساتید رشته های مختلف و با حضور معاون فناوری و نوآوری در محل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد برگزار گردید.