جلسه با گروه ادبیات و زبان فارسی دانشگاه یزد


به منظور ارتباط هرچه بیشتر با دانشگاه جلسه ای پیرامون معرفی مرکز رشد فناوری های نرم در محل دانشکده زبان و ادبیات فارسی و با حضور این گروه به ریاست دکتر پویان برگزار گردید.