جلسه با معاونت اداره کل زندان های استان یزد


جلسه مشترک شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری های نرم پارک علم و فناوری یزد با معاونت اداره کل زندانهای استان یزد با حضور کارشناسان آموزش و پژوهش این اداره در محل اداره کل زندان های استان یزد برگزار گردید. در این جلسه که مدیران عامل شرکت های چیستا پژوهش ایساتیس، خردورزان، کارا کویر و رویش ماندگار از شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری های نرم پارک علم و فناوری یزد حضور داشتند مباحثی شامل معرفی و تبیین اولویت های پژوهشی اداره کل زندان ها، تشریح نحوه کار واحد آموزش و پژوهش اداره مذکور و طرح های مورد نیاز این سازمان مطرح شد.