جلسه با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه


در راستای تعامل بیشتر مرکز رشد فناوری های نرم با دانشگاه یزد در جلسه ای که با حضور  دکتر ابوئی رئيس محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد و دکتر پورسراجیان رئیس محترم پارک علم و فناوری در محل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار گردید مسائل پیرامون تشکیل دبیرخانه مرکز در دانشگاه یزد و ایجاد کارگروهی از اساتید مربوط به زمینه فعالیت مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.