جلسه آشنایی شرکت ها و موسسات با قوانین مالیاتی و بیمه


در جلسه ای که به منظور آشنایی شرکت ها با قوانین مالیاتی و بیمه در محل سالن جلسات مرکز رشد فناوری های نرم برگزار گردید آقای سروی موضوعات مربوط به قوانین مالیاتی و بیمه  در خصوص شرکت ها را مطرح و توضیحات لازم را به شرکت کنندگان دادند.