بازدید دکتر پورسراجیان ریاست محترم پارک علم و فناوری از مرکز رشد فناوری های نرم


داریوش پورسراجیان، رییس پارک علم و فناوری یزد 4 آذر 94 از مرکز رشد فناوری های نرم پارک علم و فناوری یزد بازدیدکرد

پورسراجیان طی این بازدید با مدیران عامل موسسات مستقر در این مجموعه دیدار کرد و از نزدیک درجریان فعالیت ها، دغدغه ها و ایده های آنها قرار گرفت.