لیست اعضای شورای مرکز رشد علوم انسانی:

1 محمد قویدل
2 تقی فرهنگ نیا
3 عباس باقی
4 محمد رضا حسینی
5 مرتضی محمودی
6 سید مجتبی حسینی پور اردکانی
7 مجید دهقانی زاده
8 مجید جوادیان زاده
9 علی اکبر قیومی
10 سید محمد علی مدرسی
11 علی حاجی غلام سریزدی
12 مجید کاغذگران